[ Đăng nhập | Ghi danh ]

Cách để thiết lập Virtual Host với WAMP

Bài viết được cập nhật từ 2:15:20 CH, 30 Tháng Sáu 2013 bởi tumivn

Mấy hôm nay tôi đang học lập trình với Laravel Framework, một MVC Framework mới của PHP và rất thú vị. Tuy nhiên, để lập trình được với Laravel, cần phải cấu hình virtual host trên Apache để có thể truy cập website tạo bằng Laravel.

Virtual host là một host ảo dành cho một tên miền nhất định, do đó khi bạn trỏ DNS của một tên miền đến server của bạn, người dùng có thể duyệt trang web theo domain của bạn với nội dung ở thư mục mà bạn đã cấu hình đến.

Các bước để thiết lập virtual host trên WAMP:

Bước 1

Bạn cần phải có WAMP được cài đặt trên máy tính của bạn. Thứ nữa là bạn chọn thư mục để chứa nội dung trang web mà bạn dùng để thiết lập virtual host, ví dụ như "E:Websites\tsample".

Để test, tại thư mục gốc của website, chúng ta sẽ tạo một tập tin index.php, ở trong đó chúng ta sẽ có lời gọi đến hàm phpinfo() để hiển thị thông số của WAMP.

<?php echo phpinfo(); ?>

Bước 2

Để có thể dùng một tên miền ảo cho ví dụ này, chúng ta sẽ cập nhật tập tin "host" tại thư mục "C:/Windows/System32/drivers/etc" để trỏ tên miền ảo là "t_sample.com" bằng cách thêm vào tập tin host một dòng như sau:

127.0.0.1   t_sample.com

Bước 4

Tìm đến tập tin "conf/extra/httpd-vhosts.conf", mở nó, bạn sẽ thấy nội dung tương tự như bên dưới:

# Virtual Hosts
#
# Required modules: mod_log_config

# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at 
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts></URL:http:>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration. 

Sau đó bạn sẽ thêm vào đoạn định nghĩa virtual host cho domain t_sample.com:

<VirtualHost *:81>
DocumentRoot "E:\_Websites\t_sample"
ServerName t_sample.com
</VirtualHost>

Ở đây do tôi có cài IIS và sử dụng port 80 cho IIS, và port 81 cho Apache, nên tôi chỉ có thể sử dụng cổng 81 cho "t_sample.com". Port 80 và các port còn lại ngoài 81 đều bị IIS quản lý.

Cũng ở tập tin "httpd-vhosts.conf", chúng ta cần trao quyền đọc ghi thư mục gốc của website cho Apache, bằng cách thêm vào cuối tập tin nội dung bên dưới:

<Directory E:\_Websites\t_sample>
Order Deny,Allow  
Allow from all
</Directory>

Bước 5

Restart WAMP, và sau đó mở trình duyệt và duyệt địa chỉ "t_sample.com" và bạn sẽ thấy kết quả như sau:

imagetitle

Kết luận

Như vậy, bạn đã thiết lập được một virtual host trên WAMP. Đây là một kỹ thuật quan trọng khi bạn muốn host nhiều site khác nhau trên cùng một Apache server.

Happy coding!Update comment..